ปรัชญาของหลักสูตร

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางทฤษฎี ทักษะการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความคิดสร้างสรรในวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าโดยเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม เพื่อการประกอบวิชาชีพในภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ