ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งและพัฒนา หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สรุปได้โดยสังเขปดังนี้

                วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2503 ได้มีพิธีลงนาม ในข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้ง “ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี” ขึ้น โดยเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่น
                วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 เริ่มดำเนินการสอนเป็นครั้งแรกใน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 6 เดือน สำหรับข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพนักงานองค์กรในสายงานโทรคมนาคม และหลักสูตร 1 ปี สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข หรือจบปีที่ 2 จากโรงเรียนอาชีวศึกษาขั้นสูง แผนกวิทยุโทรคมนาคม โดยในระยะแรก มีอาจารย์ชาวไทย จำนวน 10 คน และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น จำนวน 8 คน โดยมีนักศึกษารุ่นแรก 23 คน
                เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2505 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร 1 ปี เป็นหลักสูตร 3 ปี ซึ่งมีคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง(ปวส.)
                พ.ศ. 2511 “ศูนย์ฝึกโทรคมนาคมนนทบุรี” ได้รับการยกฐานะเป็น “วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี“
                พ.ศ. 2511 “วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี” ได้ปรับปรุงหลักสูตรปวส. จากหลักสูตร 3 ปี เป็นหลักสูตร 5 ปี ในสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม และมีนักศึกษารุ่นแรก ในปี พ.ศ. 2512 จำนวน 49 คน
                วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2513 สภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติวิทยาลัยเทคโนโลยี โดยให้ใช้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยี” ประกอบด้วย วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคธนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ
                วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2514 ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้พระนาม “พระจอมเกล้า” เป็นชื่อของสถาบันทั้ง 3 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาเขตนนทบุรี วิทยาเขตธนบุรีและวิทยาเขตพระนครเหนือ ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โดยฐานะเป็นกรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
                วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2515 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ได้รับรอง “ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม“
                วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2515 วิทยาลัยโทรคมนาคมนนทบุรี ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “คณะวิศวกรรมศาสตร์“
                วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 ได้มีการโอนสังกัดของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ไปสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย และได้มีการสร้างวิทยาเขตแห่งใหม่ขึ้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ในที่ดินของเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) ในเนื้อที่ประมาณ 1000 ไร่
                พ.ศ. 2518 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดสอนในระดับปริญญาโท “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า“
                พ.ศ. 2521 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เปิดภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ”
                พ.ศ. 2525 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แยกภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ ออกจากกัน แล้วเปิดเป็น 2 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยเปิดสอนระดับปริญญาตรี “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม” นับเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนมุ่งเน้นทางวิศวกรรมระบบควบคุมโดยตรงแห่งแรกของประเทศไทย
                พ.ศ. 2525 คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาเอก “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณทิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า” เป็นแห่งแรกในประเทศไทย
                พ.ศ. 2543 ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม แยกการเรียนการสอนส่วนหลักสูตรในระดับบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งรวมอยู่ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดยเปิดสอนในระดับปริญญาโท “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม” เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาโดยตรง

                ในปัจจุบัน ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่เป็นภาควิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม ประกอบด้วย 4 หลักสูตรคือหลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม วิศวกรรมอัตโนมัติ วิศวกรรมการวัดคุม และวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ โดยหลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุมได้จัดการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านวิศวกรรมระบบควบคุมระดับแนวหน้าของประเทศที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีการเรียนการสอนและการวิจัยในด้านวิศวกรรมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตวิศวกรที่มีคุณภาพทั้งในระดับปริญญาตรีและโทในสาขาวิศวกรรมระบบควบคุม (ปริญญาเอกดำเนินการรวมในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) โดยหลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นับเป็นสถาบันการศึกษาไทยแห่งแรกที่เปิดสอนมุ่งเน้นทางวิศวกรรมระบบควบคุมเฉพาะทางนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 และได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเข้าสู่สังคมมาโดยตลอดนับแต่บัดนั้น ซึ่งในแต่ละปีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีอัตราการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อสูงหลังจากสำเร็จการศึกษาตลอดมาสม่ำเสมอ