ผศ.ดร.ทัตยา ปุคคละนันทน์

Asst.Prof.Dr.Tattaya Pukkalanun

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา

- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) เกียรตินิยม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2541

- M.Sc. (Advanced Electronic Engineering), The University of Warwick, UK, 2544

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2553

ผลงานทางวิชาการ

1.  งานวิจัย

     - Analog Signal Processing

      - Fuzzy Systems

2.  ตำราเรียน

     - การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

3.  ภาระงานสอน (15 ชั่วโมง/สัปดาห์)

     -  Electric Circuits

     - การทดลองพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2

     - การทดลองทางวิศวกรรมระบบควบคุม 1 และ 2

บทความและงานวิจัย T. Pukkalanun