35984

ดร.สิริชัย ธรรมารักษ์วัฒนะ

Dr.Sirichai Tammaruckwattana

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา

- อส.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544

- วศ.ม. (วิศวกรรมการวัดคุม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548

- วศ.ด. (Material Science and Production Engineering), Fukuoka Institute of Technology, Japan, 2558

ผลงานทางวิชาการ

1.  งานวิจัย

     - Power Electronics

2.  ตำราเรียน

     -

3. ภาระงานสอน (15 ชั่วโมง/สัปดาห์)

     - Mechatronic and Digital Control

     - Industrial Seneors and Control Devices

     - การทดลองพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2

     - การทดลองทางวิศวกรรมระบบควบคุม 1 และ 2