ผศ.สองเมือง นันทขว้าง

Asst.Prof.Songmoung Nundrakwang

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา

 - วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546

 - วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548

ผลงานทางวิชาการ

1.  งานวิจัย

     - การควบคุมหุ่นยนต์ขนาดเล็ก

2.  ตำราเรียน

     -

3.  ภาระงานสอน (18 ชั่วโมง/สัปดาห์)

    - Linear Control System Theory

    - Microprocessors

    - การทดลองพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2

    - การทดลองทางวิศวกรรมระบบควบคุม 1 และ 2

บทความและงานวิจัย S. Nundrakwang