บทความวิจัยเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

 

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ค.ศ. 2010) 

๑.   Juthamas Khogaphirak, Thepjit Cheypoca, Wandee Petchmaneelumka, Apinai Rerkratn, and Vanchai Riewruja, 2010, “Small Capacitance to DC Converter for Capacitive Sensor”, International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2010), (Thailand) pp. 863 -866.

๒.   Anucha Kaewpoonsuk, Ratchanoo Katman, Thawatchai Kamsri, Apinai Rerkratn, and Vanchai Riewruja, “A simple Amplitude Detector-based Demodulator for Resolver Converters”,International Conference on Control, Automation and Systems 2010 (ICCAS 2010), (Korea), pp. 370 - 373.

๓.   Thepjit Cheypoca, Wandee Petchmaneelumka, Sirichai Tammaruckwattana, and Vanchai Riewruja, 2010, “Bitmap Picture to Toolpaths Converter for NC Machine”, International Conference on Control, Automation and Systems 2010 (ICCAS 2010), (Korea), pp. 507 - 510.

๔.   Thepjit Cheypoca, Chanon Lekthamrong, Chitpol Koomgaew, Virot wuti and Vanchai Riewruja, 2010, “High Efficiency Postprocessor for Generic NC Machine” International Conference on Control, Automation and Systems 2010 (ICCAS 2010), (Korea), pp. 511 - 514.

๕.   Thongchai Maneechukate, Tawatchai Yaonun, Thawatchai Kamsri, Amphawan Julsereewong, and Vanchai Riewruja, 2010, “Simple Square-Rooting Voltage-to-Frequency Converter Using Opamps”, International Conference on Control, Automation and Systems 2010 (ICCAS 2010, (Korea), pp. 990 - 993.

๖.   Kanoknuch Songsuwankit, Wandee Petchmaneelumka, and Vanchai Riewruja, 2010 “Electronically adjustable phase shifter using OTAs”, International Conference on Control, Automation and Systems 2010 (ICCAS 2010), (Korea), pp. 1622 - 1625.

๗.   Komsan Chaipurimas, Apinai Rerkratn, Thepjit Cheypoca and Vanchai Riewruja, 2010, “4-20mA Current Transceiver”,International Conference on Control, Automation and Systems 2010 (ICCAS 2010), (Korea), pp. 1631 - 1634.

๘.   Apinai Rerkratn, Wandee Petchmaneelumka, Prasit Julsereewong, and Vanchai Riewruja, 2010 “Power Monitoring Circuit Using Operational Amplifiers”, International Conference on Control, Automation and Systems 2010 (ICCAS 2010), (Korea), pp. 1639 - 1642.

 

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ (ค.ศ. 2009)

๙.   Chitpol Koomgaew, Wandee Petchmaneelumka and Vanchai Riewruja, 2009, “OTA-based Floating Inductance Simulator”, ICCAS-SICE 2009 ICROS-SICE International Joint Conference (Japan), pp. 857 -860.

๑๐. Chanon Lekthamrong, Apinai Rerkratn, Wandee Petchmaneelumka and Vanchai Riewruja, 2009, “Voltage Signal Max/Min Finder”, ICCAS-SICE 2009 ICROS-SICE International Joint Conference (Japan),  pp. 861 - 864.

 

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ค.ศ. 2008)

๑๑. Anucha Kaewpoonsuk, Wandee Petchmaneelumka, Apinai Rerkratn, Sirichai Tammaruckwattana and Vanchai Riewruja, 2008, “A Novel Resolver-to-DC Converter Based on OTA-based Inverse-Sine Function Circuit”, SICE International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology (Japan). pp. 609- 614.

๑๒. Somjai Arayawat, Uthan Thubtong, Prasit Julsereewong, Vanchai Riewruja and Amphawan Julsereewong, 2008, “A Voltage-mode Gray-code Algorithmic ADC”, SICE International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology (Japan). pp. 605 - 608.

๑๓. Wandee Petchmaneelumka, Thawatchai Kamsri, Chaleampan Wangwiwatthana and Vanchai Riewruja, 2008, “OTA-based Electronically Adjustable Floating Positive/Negative Resistor.”, SICE International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology (Japan). pp. 597 - 600.

๑๔. Chaleampan Wangwiwatthana, Anucha Kaewpoonsuk and Vanchai Riewruja, 2008, “An Amplitude-to-Digital Converter”, SICE International Conference on Instrumentation, Control and Information Technology (Japan). pp. 1135 - 1138.

๑๕. Thawatchai Kamsri, Prasit Julsereewong and Vanchai Riewruja, 2008, “Simple Square-Root Extractor Using Op Amps”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 1812 - 1815.

๑๖. Anucha Kaewpoonsuk, Vanchai Riewruja, Apinai Rerkratn and Thawatchai Kamsri, 2008, “An Accurate CCII-based Voltage Controlled Current Source”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 1816 - 1819.

๑๗. Amphawan Julsereewong, Nuttawat Tananchai and Vanchai Riewruja, 2008, “Electronically Tunable Gain Instrumentation Amplifier Using OTAs”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 1820 - 1823.

๑๘. Wandee Petchmaneelumka, Prasit Julsereewong and Vanchai Riewruja, 2008, “Positive/Negative Floating Resistor Using OTAs”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 1565 - 1568.

 

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. 2007)

๑๙. Amata Luangpol, Wandee Petchmaneelumka, Thawatchai Kamsri and Vanchai Riewruja, 2007, “A Current Signal CMOS Sample-and-Hold Circuit”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp.171  - 174.

๒๐. Anucha Kaewpoonsuk, Thepjit Cheypoca, Amphawan Julsereewong and Vanchai Riewruja, 2007, “A Simple CMOS-based Algorithmic ADC”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 151 - 154.

๒๑. Tipparat Rungkhum, Amphawan Julsereewong, Vanchai Riewruja and Prasit Julsereewong, 2007, “A CMOS-based Square-Rooting Circuit”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 161 - 164.

๒๒. Anucha Kaewpoonsuk, Thawatchai Kamsri, Wandee Petchmaneelumka and Vanchai Riewruja, 2007, “A Full-Range-360º Resolver-to-DC Converter”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 802 - 805.

 

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ (ค.ศ. 2006)

 

๒๓. Anucha Kaewpoonsuk, Wandee Petchmaneelumka, Thawatchai Kamsri and Vanchai Riewruja, 2006, “A Simple Resolver-to-DC Converter”, ICCAS-SICE 2006 ICROS-SICE International Joint Conference (Korea),  pp. 5754 - 5757.

๒๔. Phinet Mahatthumthanant, Thawatchai Kamsri, Wandee Petchmaneelumka, Tiparat Sungkabunchoo and Vanchai Riewruja, 2006, “A Current-mode CMOS Simple-and-hold Circuit for ADC”, ICCAS-SICE 2006 ICROS-SICE International Joint Conference (Korea),  pp. 5758 - 5761.

๒๕. Pariwat Raksachat, Amphawan Chaikla, Anucha Kaewpoonsuk, Vanchai Riewruja and Prasit Julsereewong, 2006, “An Amplitude Detector for Variable Frequency Sinusoidal Signals”, ICCAS-SICE 2006 ICROS-SICE International Joint Conference (Korea), pp. 4152 - 4155.

๒๖. Amphawan Chaikla, Somjai Arayawat and Vanchai Riewruja, 2006, “OTA-based Gray-code Algorithmic ADC” ICCAS-SICE 2006 ICROS-SICE International Joint Conference (Korea),  pp. 5787 - 5791.

 

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ (ค.ศ. 2005)

 

๒๗. Supatpong Keawconchai, Chaleampan Wangwiwatthana, Amphawan Chaikla, Vanchai Riewruja and Prasit Julsereewong, 2005, “A CMOS-based Multiple-Input Max/Min Circuit”, Fifth International Conference on Information, Communications and Signal Processing Proceedings (Thailand), pp. 54 - 58.

๒๘. Kiettiwan Songsataya, Tiparat Sungkabunchoo, Vanchai Riewruja, Amphawan Chaikla and Prasit Julsereewong, 2005, “Bi-directional Current Transceiver”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 861 - 863.

๒๙. Wandee Petchmaneelumka, Kiettiwan Songsataya, Vanchai Riewruja and Prasit Julsereewong, 2005, “Analog Multiplier Using Operational Amplifier”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 868 - 871.

๓๐. Amornthep Karbkaew, Thawatchai Kamsri, Kiettiwan Songsataya and Vanchai Riewruja, 2005, “Bi-directional Multiple-Input Maximum Circuit in Current-mode”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 1192 - 1195.

 

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ (ค.ศ. 2004)

 

๓๑. Chonchalerm Suwannapho, Amphawan Chaikla, Thawatchai Kamsri and Vanchai Riewruja, 2004, “A CMOS-based Electronically Tunable Capacitance Multipliers”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Thailand), pp. 1561 - 1564.

๓๒. Somjai Arayawat, Amphawan Chaikla, Vanchai Riewruja, Prasit Julsereewong and Thanit Trisuwannawat, 2004, “A Low-voltage Algorithmic ADC Based on Gray Coding”, 7th International Conference on Signal Processing Proceedings (China), G-03.

๓๓. Supatpong Keawconthai, Ruedee Masuchun, Amphawan Chaikla, Vanchai Riewruja and Prasit Julsereewong, 2004, “An Analog Current-mode Multiple-Input Max/Min Circuit”, 7th International Conference on Signal Processing Proceedings (China), G-04.

 

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ (ค.ศ. 2003)

 

๓๔. Noawarat Sangjeen, Sukum Laikitmongkol, Vanchai Riewruja, Wandee Petchmaneelumka, and Prasit Julsereewong, 2003, “An Analog Maximum, Median and Minimum Circuit in Current-mode”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 960 - 964.

๓๕. Yot Mettasitthikorn, Chamaiporn Pojanasuwanchai, Vanchai Riewruja, Anuchit Jaruwanawat and Prasit Julsereewong, 2003, “A Current-mode Multiple-Input Minimum Circuit for Fuzzy Logic Controllers”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 69 - 72.

๓๖. Amphawan Chaikla, Tattaya Pukkalanum, Vanchai Riewruja, Chaleampan Wangwiwatthana and Ruedee Masuchun, 2003, “A High-Speed Algorithmic ADC Based on Maximum Circuit”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 73 - 77.

๓๗. Anon Chatchana, Yot Mettasitthikorn, Vanchai Riewruja, Thawatchai Kamsri and Chaleampan Wangwiwatthana, 2003, “A Low-voltage CMOS CCII”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 951 - 954.

๓๘. Sukhum Luikitmongkol, Wandee Petchmaneelumka, Vanchai Riewruja, Chaleampan Wangwiwatthana and Amphawan Chaikla, 2003, “A Low-voltage CMOS Instrumentation Amplifier”, SICE Annual Conference (Japan), pp. 1058 - 1061.

๓๙. Chamaiporn Pojanasuwanchai, Chaleampan Wangwiwatthana, Amphawan Chaikla, Vanchai Riewruja and Prasit Julsereewong, 2003, “Fuzzy Multiple-Input Maximum Circuit in Current-mode”, SICE Annual Conference (Japan), pp. 571 - 574.

 

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ (ค.ศ. 2002)

 

๔๐. M. Kaewrongkool, A. Chaikla, A. Jaruwanawat and V. Riewruja, 2002, “An Analog Current-mode Maximum, Median and Minimum Circuit”, The Second International Symposium on Communications and Information Technology Proceedings (Thailand), F 3.4.

๔๑. A. Kaewpoonsuk, T. Kamsri, W. Petchmaneelumka, S. Luikitmongkol and V. Riewruja, 2002, “Analog Multiplier Using Translinear Current Conveyor”, The Second International Symposium on Communications and Information Technology Proceedings (Thailand), F 3.4.

๔๒. A. Kaewpoonsuk, A. Chaikla, C. Wangwiwatthana, A. Jaruwanawat and V. Riewruja, 2002, “Analog Multiplier Using Translinear Current Conveyor”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 1321 - 1324.

๔๓. M. Kaewrongkool, A. Chaikla, C. Wangwiwatthana, A. Jaruwanawat and V. Riewruja, 2002, “An Analog Voltage-mode Sorter for Real-time Signal Processing”, ICCAS International Conference on Control, Automation and Systems (Korea), pp. 1503 - 1506.

 

 

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ (ค.ศ. 2001)

 

๔๔. Amphawan Chaikla, Tipapan Lee, Prapart Ukakimaparn, Vanchai Riewruja and Kongsak Anatahirunrat, 2001, “A CMOS Square-Rooting Circuit”, 9th International Symposium on Integrated Circuits, Devices & Systems Proceedings (Singapore), pp. 87 - 89.

๔๕. Wandee Petchmaneelumka, Amphawan Chaikla, Pittaya Pannil, Attaya Julprapa and Vanchai Riewruja, 2001, “A CMOS Piecewise-Linear Circuit for Nonlinear Function Syntheses”, 9th International Symposium on Integrated Circuits, Devices & Systems Proceedings (Singapore), pp. 90 - 93.

๔๖. Amphawan Chaikla, Prasit Julsereewong, Wandee Petchmaneelumka, Thawatchai Kamsri and Vanchai Riewruja, 2001, “Temperature Compensation of CMOS Translinear Current Conveyor and OTAs”, 9th International Symposium on Integrated Circuits, Devices & Systems Proceedings (Singapore), pp. 94 - 97.

๔๗. Thawatchai Kamsri, Anucha Kaewpoonsuk, Prapart Ukakimaparn, Vanchai Riewruja and Worapong Tangsrirat, 2001, “Dual Translinear Analog Multiplier”, 9th International Symposium on Integrated Circuits, Devices & Systems Proceedings (Singapore), pp. 98 - 101.

 

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ (ค.ศ. 2000)

 

๔๘. V. Riewruja, T. Chimpalee, A. Chaikla and S. Supaph, 2000, “A High-Speed Max/Min Circuit”, KACC 15th Korea Automatic Control Conference (Korea), pp. 513.

๔๙. V. Riewruja, A.Linthong, A. Kaewpoonsuk, R. Guntapong and S. Supaph, 2000, “A Current-mode Peak Detector Circuit”, KACC 15th Korea Automatic Control Conference (Korea), pp. 512.

๕๐. V. Riewruja, C. Wangwiwatthana, R. Guntapong, A. Chaikla and A.Linthong, 2000, “A High Frequency CMOS Precision Full-wave Rectifier.”, KACC 15th Korea Automatic Control Conference (Korea), pp. 514.

๕๑. Kamsri T., Riewruja V., Ukakimaparn P., Pongswatd S. and Kummool S., 2002, “The SPWM Fuzzy Controller for Speed Control of Induction Motor”, KACC 15th Korea Automatic Control Conference (Korea), pp. 465.

๕๒. N. Maipradith, V. Riewruja, A. Chaikla, P. Julsereewong and P. Ukakimaparn, 2002, “ Analog Signal Conditioner Using Fuzzy Logis Technique”, KACC 15th Korea Automatic Control Conference (Korea), pp.472.

๕๓. Kongsak Anuntahirunrat, Wanlop Surakampontorn, Worapong Tangsrirat and Vanchai Riewruja, 2002, “Sinusoidal Frequency Doubler and Full-Wave Rectifier using Translinear Current Controlled Conveyors”, Tencon Proceedings, Intelligent Systems and Technologies for the New Millennium (Malaysia), pp. I410 - I413.

 

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ (ค.ศ. 1999)

 

๕๔. Rojanakorn Guntapong, Vanchai Riewruja, Chalermpan Fongsamut and Anucha Kaewpoonsuk, 1999, “High Frequency CMOS precision full-wave rectifier circuit” ISIC-99 8th International Symposium on Integrated Circuits, Devices & System Proceedings (Singapore), pp.13 - 15.

๕๕. Amphawan Chaikla, Vanchai Riewruja, Wanlop Surakampontorn and Prasit Julsereewong, 1999, “OTA-based Piecewise-Linear Circuit for Nonlinear Function Syntheses”, ISIC-99 8th International Symposium on Integrated Circuits, Devices & System Proceedings (Singapore), pp.16 - 18.

๕๖. Worapong Tangsrirat, Wanlop Surakampontorn, Kiattisak Kumwatchara and Vanchai Riewruja, 1999, “An Integrable Current-mode Root-n Circuit” ISIC-99 8th International Symposium on Integrated Circuits, Devices & System Proceedings (Singapore), pp.10 - 12.

 

บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

 

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ค.ศ. 2010) 

๑.   Vanchai Riewruja, Amphawan Julsereewong, Hiroshi Isoguchi, and Hirofumi Sasaki, 2010, “Simple Monostable Multivibrators Using EX-OR/EX-NOR Gates”, IEEJ Transactions on Electronics, Information and Systems, Vol. 130, No. 5, pp. 903-904.

ผลงานในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (ค.ศ. 2008) 

๒.   Amphawan Julsereewong, Vanchai Riewruja, Hirofumi Sasaki, Kuniaki Fujimoto, and Mitsutoshi Yahara, 2008, “A negative proportional characteristic VCO using CCIIs and NAND RS-flip flop”, ICIC Express Letters, Vol. 2, No. 1, pp. 35-40.