ศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์

Prof.Dr.Worapong Tangsrirat

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา

- อส.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) เกียรตินิยม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2534

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2540

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2546

ผลงานทางวิชาการ

1.  งานวิจัย

   - Sensors and Transducers

   - Electronic Measurement,Instrumentation and  Control

   - Analog Signal Processing

   - Analog filter design

2.  ตำราเรียน

   - เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์:ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระบบการวัดและระบควบคุม

   - การวัดและควบคุมกระบวนการ  

3.  ภาระงานสอน (18 ชั่วโมง/สัปดาห์)

   - Industrial Data Communication

   - Industrial Electronics

   - การทดลองพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2

   - การทดลองทางวิศวกรรมระบบควบคุม 1 และ 2