ดร.รัชนี กุลยานนท์

Dr. Rutchanee Gullayanon

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา

- B.S. (Electrical and Computer Systems Engineering), Reusselaer Polytechnic Institute, USA, 2544

- M.S. (Electrical and Computer Engineering), Georgia Institute of Technology, USA, 2548

- Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), Georgia Institute of Technology, USA, 2555

ผลงานทางวิชาการ

1.  งานวิจัย

    - Adaptive Control 

2.  ตำราเรียน

     -

3.  ภาระงานสอน (15 ชั่วโมง/สัปดาห์)

  - ทฤษฎีและการประยุกต์การควบคุมไม่เป็นเชิงเส้น   

  - การทดลองพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2

  - การทดลองทางวิศวกรรมระบบควบคุม 1, 2