รศ.ดร.พิทยา ปานนิล

Assoc.Prof.Dr.Pittaya Pannil

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา

- วศ.บ. (วิศวกรรมการวัดคุม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- วศ.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้า), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงานทางวิชาการ

1. งานวิจัย

  - Industrial Process Control

2. ตำราเรียน

 - การควบคุมในระบบอัตโนมัติทางการผลิตในอุตสาหกรรม

3. ภาระงานสอน (15 ชั่วโมง/สัปดาห์)

    - Industrial Automation Systems

   - การทดลองพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2

   - การทดลองทางวิศวกรรมระบบควบคุม 1 และ 2