หลักสูตรและแผนการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

        ชื่อภาษาไทย     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

        ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Engineering Program in Control Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมระบบควบคุม)

                 (ภาษาอังกฤษ)      : Bachelor of Engineering (Control Engineering)

        ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)         : วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม)

                 (ภาษาอังกฤษ)      : B.Eng. (Control Engineering)

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ชื่อหลักสูตร

        ชื่อภาษาไทย     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

        ชื่อภาษาอังกฤษ  Master of Engineering Program in Control Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

        ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)         : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมระบบควบคุม)

                 (ภาษาอังกฤษ)      : Master of Engineering (Control Engineering)

        ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)         : วศ.ม. (วิศวกรรมระบบควบคุม)

                 (ภาษาอังกฤษ)      : M.Eng. (Control Engineering)