รศ.ดร.ถาวร เบญจนราสุทธิ์

Assoc.Prof.Dr.Taworn Benjanarasuth

 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/สถานศึกษา

- วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2537

- วศ.บ. (วิศวกรรมระบบควบคุม) เกียรตินิยมอันดับ 1, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2539

- M.S.E. (Electrical Engineering: Systems), The University of Michigan, Ann Arbor, USA, 2541

- D.Eng. (Control Engineering), Tokai University, Japan, 2550

ผลงานทางวิชาการ

1.  งานวิจัย

     - ทฤษฎีวิศวกรรมระบบควบคุมและการประยุกต์

     - การออกแบบระบบควบคุม

2.  ตำราเรียน

     - พื้นฐานวิศวกรรมระบบควบคุม (Fundamentals of Contol Engineering)

3. ภาระงานสอน (15 ชั่วโมง/สัปดาห์)

     - Calculus 1

     - Calculus 2

     - Control Systems

     - Adaptive Control

     - การทดลองพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2

     - การทดลองทางวิศวกรรมระบบควบคุม 1 และ 2

บทความและงานวิจัย T. Benjanarasuth