Electrical Machines

ห้องปฏิบัติการ Electrical Machines

          สถานที่ตั้ง อาคาร ECC ชั้น 2 ห้อง ECC-205 และ อาคาร INS ชั้น 3 ห้อง I-304

          ห้องปฏิบัติการ Electrical Machines ใช้ในการเรียนการสอนโดยเน้นในปฏิบัติการเกี่ยวกับพื้นฐานและโครงสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้าชนิดต่างๆ หม้อแปลงไฟฟ้า วงจรแม่เหล็ก และการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น เป็นต้น