ห้องปฏิบัติการสำหรับหลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุม

        หลักสูตรวิศวกรรมระบบควบคุมสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุมได้จัดห้องปฏิบัติการรองรับการเรียนการสอนในส่วนที่รับผิดชอบดังนี้

1. ห้องปฏิบัติการ Basic Electrical and Electronic

2. ห้องปฏิบัติการ Electrical Machines

3. ห้องปฏิบัติการ Power Electronics

4. ห้องปฏิบัติการ Industrial Instruments and Measurements

5. ห้องปฏิบัติการ Process Dynamic & Control

6. ห้องปฏิบัติการ Computer/PLC

7. ห้องปฏิบัติการ CNC/Pnuematic